Ateist Nedir? (Tanrıtanımazlık)

Ateist Nedir? (Tanrıtanımazlık)

Ateist Nedir? (Tanrıtanımazlık)

Ateist Nedir? (Tanrıtanımazlık)

İnanmanın çeşitli biçimlerinden biri de tanrıtanımazlık yani ateizmdir. Ateizm, tanrının ve yaratıcı gücün varlığına inanmamaktır. Ateizm terimi, öncelikle felsefi bir kavram olup tanrı inancı karşısında tepkisel bir düşünceyi dile getiren dünya görüşünün ismidir. Çok yaygın olmasa da tarih öncesi dönemlerden bugüne dek Karl Marx (Karl Marks), Feuerbach (Feurbah), Nietzsche (Nice), Jean Paul Sarte (Can Pol Sart) gibi bazı filozoflarca da savunulan, marjinal bir görüştür. 20. yüzyılın ilk yarısında, tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar yaygınlaşmıştır.

Ateizmin günümüzde eski gücünden uzaklaştığı ve giderek felsefi dayanaklarını yitirmekte olduğu söylenebilir. Ateist düşüncenin çıkış noktası, üç semavi dinin tanrı anlayışının reddedilmesidir. Yorum farklarını bir tarafa bırakırsak bu dinlere göre tanrı, önünde ezeli ve ebedi olan, irade ve kişilik sahibi, yüce bir varlıktır. Bir ve tek olan Allah inancından sapmak, günümüzde satanizm ve reenkarnasyon gibi başka inanç biçimlerini de ortaya çıkarmıştır. Toplumda olumsuz etkilerini gördüğümüz bu tür inançlardan olan satanizm, tüm dinlere ve dinlerin ortaya koyduğu kutsal değerlere karşı olma anlayışını benimsemiştir.

Bu inanç biçimi, dinin ve dini olan her şeyin karşısında yer almıştır. Satanistlere göre kişi iyi kötü, günah sevap ayrımı yapmadan her türlü istek ve arzusunu ne pahasına olursa olsun yerine getirmelidir. Günah kabul edilen duygu ve davranışlar benimsen-meli ve sinir tanımadan yaşanmalıdır. Çünkü şeytan tüm zevklerin sembolüdür. Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle satanizm insanlara ve topluma zarar veren bir akımdır. İslam, Allah’ın birliğine aykırı bütün bu inanç biçimlerini reddederler. Allah’ın varlığına, birliğine, yaratıldığına inanmak, İslam inanç esaslarının ve dünyaya bakışın temelidir.

ilahi dinlerin, özellikle de İslam’ın geliş nedeni bir ve tek olan Allah inancına insanları davet etmektir.  Allah’a inanmak, Allah’ın bir olduğuna ve bir gaye için kendi gücüyle evreni, evrendeki varlıkları bir düzen içinde yarattığına inanmaktır.

Yaratılışta bir düzen olması ancak Allah’ın birliğinden gelir. Çünkü birliğin olmadığı yerde kargaşa vardır. Kur’an’da Allah’ın yaratmasıyla ilgili birçok ayet vardır. Bu ayetlerden birinde Yüce Allah şöyle buyurur: “O da bizim Rab’bimiz her şeye hilkatini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.“8 Başka bir ayette de “… Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur…“9 buyrulmuştur. Kur’an’da, Allah’ın yaratıcılığını vurgulayan diğer bir ayet ise şöyledir: “… O, her an yaratma halindedir.“10

Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın birliği ve yaratıcılığı sık sık vurgulanır.

ihlas suresinde bu konu açıkça ifade edilir» Allah inancı konusunda ölçülü ve dengeli bir mantık sergileyen İslam’da, Allah’ın sıfatları başka varlıklara verilmediği gibi yaratılmışların sıfatları da Allah’a atfedilemez. İslam’a göre Allah her yerdedir ve her türlü biçimden, zamandan ve mekandan münezzehtir.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir