Enerji Nedir? Enerji Kaynakları Nelerdir?

Enerji Nedir? Enerji Kaynakları Nelerdir?

Hidroelektrik Enerji, Dalga ve gelgit enerjisi, Jeotermal enerji Hakkında Tüm Bilgiler.

Hidroelektrik Enerji, Dalga ve gelgit enerjisi, Jeotermal enerji Hakkında Tüm Bilgiler.

 Nükleer Nükleer

Enerji, atom çekirdeğinden elde edilen enerji türüdür. Bunun için uranyum ve toryum elementleri kullanılmaktadır. Bu elementlerin atom enerjisi-ne dönüştürülmesi için nükleer reaktörlere ihtiyaç vardır. Nükleer santrallerde enerji elde etmek için çok az miktarda uranyum gerekir. Örneğin yaklaşık dört ton maden kömüründen elde edilen enerji, bir gram uranyumdan elde edilen enerjiye denktir. Nükleer enerjinin kullanılmaya başlanması diğer enerji kaynaklarına göre daha yenidir. Bu enerji kaynağının 1896’da keşfedilmesine karşılık, kullanımı son 50 – 60 ya dayanmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin birçoğu bu enerji kaynağını kullanmaktadır. Nükleer enerji; elektrik enerjisi üretimi, tıp alanında, gemi ve deniz altı gibi araçların hareket ettirilmesinde ve askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

 

Gelişmiş ülkelerin bir kısmı, elektrik enerjisinin önemli bir kısmını nükleer santrallerden elde etmektedirler. 31 ülke, elektrik enerjisi üretiminde nükleer santrallerden yararlanmaktadır. ABD, Fransa, Japonya, Almanya, Rusya, İngiltere ve Güney Kore bu ülkelerin başlıcalarıdır. Nükleer santrallerin kullanılmasında en büyük sorun nükleer atıkların çevreye yaydığı radyasyondur. Ayrıca nükleer santrallerde meydana gelen kazaların etkisi yıllarca sürmektedir. Ukrayna’daki Çernobil santralinde 1986’da gerçekleşen patlama sonucu çok sayıda insan yaşamını yitirmiş, Karadeniz kıyılarındaki bütün ülkeler radyasyondan uzun süre etkilenmiştir. Bu etkiler, günümüzde de devam etmektedir.

Güneş Enerjisi:

Güneş, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Yaşamı sağlayan Güneş’ten doğrudan yararlanıldığı gibi, bu enerji kaynağı bazı araçlar kullanılarak farklı enerji türlerine dönüştürülebilmektedir. Güneş enerjisinden farklı şekillerde yararlanmak için kolektörler kullanılmaktadır. Bu araçlar sayesinde güneş enerjisinden ısıtma ve elektrik enerjisi elde etmek amacıyla yararlanılmaktadır. Güneş enerjisinden ısıtma amacıyla yararlanma oldukça yaygındır. Genellikle evlerin çatılarına kurulan kolektörler ve kolektöre bağlı su depoları sayesinde sıcak su elde edilmektedir. Bu sıcak sular doğrudan kullanılabildiği gibi, ısıtma tesisatlarında da kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinden yararlanmak için güneşli gün sayısının fazla olması gerekir. Bu nedenle bulutlu gün sayısının fazla olduğu ülkeler, bu enerji kaynağından yararlanmaya daha az elverişlidir. Güneşli  gün sayısının fazla olduğu ülkeler, bu enerjiden etkin bir biçimde yararlanmaktadır. Örneğin Fransa, İsrail, İspanya ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde güneş enerjisinden etkin bir şekilde yararlanılmak-tadır. Ayrıca Fransa’da güneş enerjisi, sanayi alanında da kullanılmaktadır. Güneş enerjisinden besin maddelerinin pişirilmesi amacıyla da yararlanılmaktadır. Bu amaçla üretilen güneş ocakları, yalnızca güneş ışınlarıyla ve hiçbir atık oluşturmadan ısınmaktadır.

 Biyoenerji:

Biyoenerji, organik maddelerden enerji elde etmeyi ifade etmektedir. Biyoenerji elde etmek için; odun, elyaflı bitkiler, yağlı tohumlar, karbonhidratlı bitkiler, proteinli bitkiler ile şehirsel ve sanayi atıklardan yararlanılmaktadır. Bu enerji kaynağının elde edilmesi için en çok kullanılan ürünler; şeker kamışı, şeker pancarı, mısır, arpa, keten, ayçiçeği, kolza ve soya fasulye-sidir. Ayrıca hayvan dışkısı ve çöp yığınları da biyoenerji elde edilen kaynaklardır. Biyoenerjiden iki şekilde yararlanılır. Bunlardan birincisi, hayvansal ve bitkisel ürünlerin doğrudan yakılarak ısı enerjisine dönüştürülmesi şeklindedir. Odun ve tezek ile fındık ve ceviz kabuğu gibi ürünlerin ısınma için yakılması, bu tür kullanım şeklidir. Biyokütle enerjisinin ikinci kullanım şekli ise bitkisel ve hayvansal maddelerden yeni ürünler elde edilmesidir. Büyük Çöplüklerden ve hayvan dışkılarından yararlanılarak biyogaz elde edilmektedir.

Hayvan dışkılarından gaz ekle etmek için sızdırma özelliği olmayan bir havuz hazırlanır. Dışkılar, bu havuzlarda toplanır ve ozan kapatılarak yaklaşık İki hafta bekletilir. Bu süre içinde fermantasyona uğrayan bu dışkılardan açığa çıkan gazlar, havuzla bağlantılı olan borulardan geçirilerek kullanılır. Aynı yöntemle çöplüklerden de yanıcı gazlar elde  edilmektedir. atyogaz üretiminde öncü ülkeler Hindistan ve Çin’dır. Brezilya, Kanada, İsviçre ve Almanya da biyoenerji üreten ülkelerdir. Ayçiçeği, kolza ve aspir gibi ürünlerden veya hayvanlardan elde edilen yağların, alkolle karıştırılması sonucunda elde yakıtta biyodizel denilmektedir. Bu yakıt saf halde ya da diğer petrol ürünleriyle karıştırılarak yakıt olarak kullanılmaktadır.

Hidrojen:

enerjisi Hidrojen enerjisi hem verimli hem de çevre dostudur. Renksiz ve kokusuz olan bu element, doğada diğer elementlerde birlikte bulunur. Bu enerji kaynağı suyun elektrolizi ile üretilebildiği gibi fosil yakıtlar ve biomas materyalerinden de elde edilmektedir. Günümüzde hidrojen büyük ölçüde fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Hidrojen depolanabilme, boru hatları veya tankerlerle taşınabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle uzak mesafelere taşınabilmektedir.
Brezilya, Kanada, Japonya, Almanya ve Suudi Arabistan, hidrojen üreten ülkelerin başlıcalarıdır.

 Rüzgar Enerjisi:

Hava kütlesinin hareketi olan rüzgar, enerji kaynaklarından biridir. Eskiden yel değirmenleri ve yelkenli gemilerde rüzgar gücünden yararlanıl-maktaydı. Rüzgar, günümüzde önemi gittikçe artan bir enerji kaynağı özelliğindedir. Rüzgar gücünden elektrik enerjisi üreten santral enerjilerle ilgili ilk çalışmayı Danimarka gerçekleştirmemiştir. Günümüzde başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretim çalışmaları sürdürülmektedir. Al-manya, ABD ve Danimarka, günümüzde rüzgar gücünden en fazla enerji üreten ülkelerdir.

Jeotermal enerji:

Jeotermal enerji, yerin derinliklerindeki ısıdan Yararlanmayı ifade etmektedir. yeryüzünden magmaya yakın yerlere kadar sızarak ;Sinan sular, yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne çıkar: Fay hatları boyunca yeryüzü termal enerji, birçok amaçla kullanılırlar.
ne çıkan sıcak su ya da su buhar!, jeotermal. Jeotermal enerjiden yararlanan başlıca ülkeler, genç arazi yapısına sahip olanlar ve aktif volkan-enerji kaynağını oluşturur. Jeotermal sular, kenayzerler ve sıcak su bilirliğinden yeryüzüne çıktığı gibi, sondajlarla da çıkarılmaktadır. Kaplıcalar, 9 harı, jeotermal enerji kaynaklarının başlıcalarındandırların bulunduğu ülkelerdir. Jeotermal enerjiden birçok amaçla yararlanılmaktadır. Ev ve iş yerleri jeotermal enerji kullanılarak ısıtılan alanlardandır. Örneğin İzlanda’da yerleşim birimlerinin ısıtılmasında jeotermal enerjiden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretmek ve seraları ısıtmak amacıyla da yararlanılmaktadır. Japonya, Yeni Zelanda ve ABD jeotermal enerjinin yoğun olarak kullanıldığı ülkelerin başlıcalarıdır.

Dalga ve gelgit enerjisi:

Deniz ve okyanus kıyılarındaki dalga gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üreten istenenlerde yapılmıştır. Çevreye zarar vermemesi ve yenilenebilen enerji kaynağı olması bakımından önem taşıyan bu enerji kaynağı, bazı ülkeler için proje düzeyindedir. Başta Fransa olmak üzere (Manş kıyılarında), bazı ülkeler dalga enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi &etmektedirler. Gelgit, Ayın çekim gücüne bağlı olarak suların 24 saat 50 dakikada iki kez kabarıp çekilme-si olayıdır. Suların çekik olduğu dönem ile kabarık olduğu dönem arasındaki seviye farkına gelgit genliği denir. Gelgit genliği iç denizlerde az, okyanus kıyılarında daha fazladır. Bu nedenle okyanus kıyılarındaki akarsu ağızları, gelgit enerjisinden yararlanmaya en uygun yerlerdir. Gelgit etkinliğinden yararlanarak enerji elde edilen santrallerin başkaları Fransa ve Hindistan’dadır. Özellikle Fransa’da Rance Nehri üzerinde kurulu olan santral, gelgit gücünden enerji elde edilen önemli santraller dendir.

Hidroelektrik Enerji:

elektrik enerjisi üretmek için, yer şekillerinin baraj yapılmasına elverişli olması gerekir. Bu nedenle hidroelektrik üretimine elverişli olan ülkelerin başlıca özellikleri; çok sayıda akarsu bulunması ve bu akarsuların derin vadiler oluşturmasıdır. Hollanda gibi düzlüklerden oluşan ülkeler dışında birçok ülke elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir kısmını barajlardan elde etmektedirler. Örneğin Paraguay, Zambiya, Norveç, Uruguay, Kongo, Tacikistan ve Mozambik gibi birçok ülke elektrik enerjisi üretiminin tamamına yakının! hidroelektrik santraller-den karşılamaktadırlar. Havayı kirletmemesi bakımından tercih edilen bu santrallerden elde edilen enerji, dünya toplam elektrik üretiminin yaklaşık beşte biri kadardır. Çevre bakımından başka ne tür enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir.

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir