Kader Nedir? İnsan Kaderi Hakkında bilgi

Kader Nedir?

Kader Nedir, İnsan Kaderi Hakkında bilgi

Kader Nedir, İnsan Kaderi Hakkında bilgi

Kader,sözlükteki bir şeyin ölçüsü,  miktarı ve kıymeti anlamına gelmektedir.’ Allah, evreni ve evrendeki varlıkları belirli bir ölçü ve düzene göre yani kadere uygun olarak yaratmıştır. Evrendeki her şeyi takdir eden, varlıkların kaderini belirleyen:her olayın sebep – sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesini sağlayan’da odur. Evrendeki olayların sebep sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmesini sağlayan ilahi kanunlar var-dır. Buna göre Yüce Allah, evrendeki olayların düzenli bir şekilde gerçekleşmesini bu kanunlara bağlamıştır. Dolayısıyla evrendeki bütün varlıklar kendileri için konulmuş bu yasalara göre hareket etmektedirler. Yüce Allah tarafından belirlenen bu kanunları fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olmak üzere üç grupta ele almak mümkündür. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler-le ilgili prensiplerdir. Bunlar, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuş, her zaman ve her yerde aynı sonucu veren evrensel yasalardır. Bu yasalarda açıklanan olaylar gözlenebilir, ölçülebilir niteliktedir. Örneğin, “Isıtılan metaller genleşir.”, “Su, deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100 °C’ ta kaynar.” ifadeleri birer fiziksel yasayı ifade eder. Evrenin fiziksel yasalarından biri de suyun kaldırma kuvvetidir. Gemilerin suda batmadan yüzmesi, bu yasanın bir sonucudur. Kur’an’da bu fiziksel yasaya; “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de onun varlığının delillerindendir.” buyrularak dikkat çekilir. Dünya’mızı ısıtıp aydınlatan Güneş, her gün düzenli bir şekil-de doğup batmaktadır. Mevsimler ve gece ile gündüz, sürekli olarak birbirini izlemektedir. Bütün bunlar Yüce Allah’ın beklediği fiziksel yasalara uygun olarak gerçekleşmektedir. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”‘ mealindeki ayette de bu gerçeğe dikkat çekilmektedir. Biyolojik yasalar, canlıların yapısı, beslenmesi ve üreme-siyle ilgili yasalardır. Yüce Allah, her canlıya kendi bulunduğu doğal ortamda yaşayabilmesi için gerekli özellikleri vermiştir. Buna  Allah’ın evrene koyduğu fiziksel göre bitkiler, hayvanlar, insanlar yasalardadır vb, bütün canlılar hayatlarını Allah’ın beklediği biyolojik yasalara uygun olarak sürdürürler. Yüce Allah balıkları suda solunum yapabilmeleri için solungaçlı, kuşları uçabilmeleri için kanatlı yaratmıştır. Etle beslenen hayvanlarla, otla beslenen hayvanlar arasında bedensel yapı özellikleri bakımından farklılıklar görülür. Örneğin, bu hayvanların çene yapıları birbirinden farklıdır. Coğrafi şartların özelliğine göre değişik bölgeler-de farklı hayvan türleri yaşamaktadır. Deve, sıcak iklimin var olduğu çöl ortamında, vücudunda su depolayarak yaşamını devam ettirmektedir. Bütün bunlar biyolojik yasalara uygun olarak gerçekleşmektedir. Toplumsal yasalar ise toplumsal olaylar arasında var olan sebep – sonuç ilişkisini ifade eder. Örneğin, “Adaletin olmadığı bir toplumda barış ve huzur olmaz.”, “Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.” cümleleri birer toplumsal yasa ifadesidir. Fiziksel, biyolojik, toplumsal vb. bütün yasalar Allah’ın takdiridir. Yüce Allah, bu yasalar aracılığıyla evrendeki her şeyin kendi dileğine yani kaderine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla her şey onun ilim, irade ve kudretinin eseridir. Her şeyde sebepler ve birtakım ölçüler mevcuttur. Çevremizde meydana gelen olaylar Allah’ın kaza ve kaderine uygun olarak meydana gelir. Dini bir terim olarak kader, Yüce Allah’ın, başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak şeylerin zamanıini yerini ve her türlü özelliğini önceden bilip takdir etmesidir. Allah’ın ezelde irade-ve takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ise kaza denir. Her şey Allah’ın ilmi, dilemesi ve takdiri ile gerçekleşmektedir.

Etiketler: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir