Elektrik Yükü Nedir

Elektrik Yükü Nedir?

Bu konuda yapılan araştırmalarda karşılaşılan sonuçlar bakımından yük, bir maddenin diğer başka bir maddeyle elektorstatik olarak itme ya da çekme olayının ortaya çıkması durumunda tespit edilen temel özelliktir. Elektrik yükü, birçok atomaltı parçacığının karakteristik yapıdaki bir özelliğidir. Serbest durumdaki parçacıkların yükleri, temel yüklerin tam büyüklükte olan katlarıdır ve daha önce de bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış olan sonuçlar neticesinde elektriksel yük nicelenmiştir. Michacel Faraday yapmış olduğu elektroliz deneyleri ile elektrik yükü varlığının kesin olduğunu gösteren ilk araştırmacı kişidir. Robert Millikan’ın yağ damlası deneyi bu gerçeği direkt olarak göstermiş, ve temel elektrik yükü ölçmüştür. Elektrik Yükü elde edilen sonuçlara göre, elektronun elektrik yükü elde edilen sonuçlara göre elektronun yükü eksi 1 protonun yükü ise artı 1 olarak ölçülmüştür.

Elektrik yükü olarak aynı yüke sahip olan parçacıklar birbirlerini iterken elektrik yükü olarak zıt yüke sahip olanlar birbirini çekmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda Coulomb’un kuralı olarak 2 parçacık arasında bulunan elektro statik kuvvetin parçaların sahip olmuş olduğu kuvvet ve bunun yanında aralarında bulunan uzaklığın karesi ile ters orantılı bir şekilde olduğunu göstermiştir. Bu durumda karşıt parçacığın elektrik yükü benzer durumdaki parçacığın elektrik yüküne eşit ama ters işaretlidir. Makroskobik bir nesnenin elektrik yükü bu nesneyi meydana getiren parçacıklarının elektrik yükünün toplamı olmaktadır. Bu elektrik yükü genel yapı itibarı ile az miktardadır. Çünkü madde yapısal olarak atomlardan meydana gelmektedir. Bu atomlar genellikle eşit miktarda proton ve elektronlara sahip olmaktadır. Bu durumda da elektrik yükü tamamen sıfırlanarak aynı zamanda atomun nötr haline gelmesine sebep olur.

Elektrik yükü kavram niteliği acısından inceleme safhasında bazı niteliklerinde ortaya çıkarılmış olması gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda elektrik yükü üzerinden yapılan deneylerde iyon kavramının ne olduğu da açıklanmaktadır. Elektrik yükü çerçevesinde iyon kavramını tanımlanacak olursa; Bir veya birkaç ölçütte elektron kaybedip sadece tek bir pozitif yük olan katyon almış yada birden fazla elektron kazanarak sadece tek bir negatif yük olan anyon almış durumdaki bir atom olmaktadır yada atom grubu olarak nitelendirilir. Elektrik yükü incelenirken tek atomlu iyonlar tek atomlardan oluştuğu tespit edilirken çok atomlu iyonların birden fazla atomun bir araya gelerek birbirine bağlandığı tespit edilmektedir. Elde edilen her iki durumda da iyonun durumunun pozitif yada negatif bir yük kazancının olacağı söz konusu olmaktadır. Elektrik yükü araştırma deneylerinin ortaya çıkarmış olduğu sonuçları içinde yer alan makroskobik olarak nitelendirilen nesnelerin oluşum aşamalarında genel yapı itibarı ile atom bileşenleri vede iyonlar öyle bir şekilde birleşim sağlar ki elektrik yükü olarak nötr atomlara bağlı durumda olan nötr iyonik bileşimler oluşturmaktadırlar.

Bu nedenle makroskobik olarak nitelendirilen nesneler genellikle nötr olmaya meyilli oldukları görülmesine rağmen fakat nadirde olsa tam olarak nötr oldukları da görülmektedir. Elektrik yükü makroskobik olarak bilinen nesneleri bir çok materyeller tarafından dağıtılmış olan sıkı bir şekilde oldukları yere bağlı ve sahip oldukları nesneye tam olarak negatif durumda veya pozitif durumda yük vermekte olan iyonları içerdiği anlar oluşmaktadır. Bu tür elektrik yükü yanı sıra makroskobik nitelikteki nesneler iletken özelliğe sahip elementlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle elektrik yükü kavramı içerisinde aynı durumdaki elektronları kolaylıkla materyeller üzerinde alıp verebilirler. Bunun yanında elektrik yükü belirsiz bir düzen içerisinde tam negatif durumda veya tam pozitif durumda belirli bir yük oluşturmaktadırlar. Tam kapasite elektrik yükü sahibi olan bir nesne sıfırdan farklı durumda ve hareketsiz durumda ise bu gerçekleşen olaya statik elektrik yükü adı verilmektedir.

Böyle bir durumun ortaya çıkması kürk, cam veya ipek benzeri iki farklı malzemeyi birbirine sürtmek koşulu ile kolaylıkla oluşturulabilecek elektrik yükü olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi elektrik yükü kavramı olarak sadece iletken materyeller değil iletken olmayan maddelerde negatif elektrik yükü veya pozitif elektrik yükü olarak önemli sayılacak ölçüde yüklenebilmektedir. Belirli bir nesneden alınan elektrik yükü aynı büyüklükteki karşıt durumda olan elektrik yükü türünü arkasında bırakarak diğer nesne türüne taşımaktadır. Elektrik yükü korunumu kanunu sürekli bir şekilde uygulanabilir durumda olup bir nesne üzerine negatif özellikte bir yük veya aynı ölçüde pozitif özellikte bir yük olarak verilir. Bu tür elektrik yükü tam tersi olabilecek durumlar içinde geçerlidir.

Elektrik yükü bir nesnenin üzerinde sahip olduğu net elektrik yükü sıfır bile olsa bu yük düzensiz durumdaki bir nesneden dağıtımı yapılabilir. Elektrik yükü araştırmalarında elektrik yükü incelenerek karakterinin bulunmasından sonra George Stoney 1891 tarihinde elektron biriminin elektrik yükü temel birimi olmuş olduğunu öne sürmüştür. Bilim adamının öne sürmüş olduğu bu iddia bu konuda başka bir araştırmacı olan j.j Thomson tarafından 1897 tarihinde yapmış olduğu parçacık keşfi araştırmasından önce meydana gelmiştir. Fakat günümüzde tespit edilen bu birim fazlada kullanılmamaktadır. Bunun yerine yükün temel birimi kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir